• Start
 • Algemene info
 • Het schoolteam

Het schoolteam

ONDERWIJZEND PERSONEEL

 • DE KLASTITULARIS (leraren)
  • Wanneer ouders bepaalde vragen of bedenkingen hebben, kunnen zij hiermee altijd terecht bij de klastitularis.
 • LEERKRACHTEN LICHAMELIJKE OPVOEDING
  • De kleuters krijgen één lesuur per week bewegingsopvoeding.
   In de lagere school krijgen de kinderen twee lesuren per week LO.
   In de basisschool krijgen de kinderen geen zwemles.
 • DE BLIO (bijzondere leermeester individueel onderwijs)
  • De BLIO biedt individuele leerhulp aan kinderen met problemen op het vlak van lezen, spelling of wiskunde. 

 

PARAMEDISCH PERSONEEL

 • DE LOGOPEDISTE
  • De gemeenschappelijke zorgvraag van al onze leerlingen betreft een probleem met de taal (taalbegrijpen, spreken, articulatie, communicatie,…). De individuele zorgvraag van het kind bepaalt de frequentie van logopedie en de inhoud ervan. We vinden het belangrijk dat de logopedie afgestemd is op het klasgebeuren. We noemen dit een geïntegreerde werking.
 • DE KINESITHERAPEUT
  • Voor kinderen met een zorgvraag op het gebied van grove en/of fijne motoriek wordt kinesitherapie in de mate van het mogelijke aangeboden. 
 • DE ORTHOPEDAGOOG 
  • De taak van de orthopedagogen in de basisschool bestaat uit :
   • de evolutie van elke leerling volgen vanaf de inschrijving tot het verlaten van de school.
   • contacten onderhouden met leerkrachten, ouders en met betrokken instanties buiten de school 
   • de verantwoordelijkheid voor de samenstelling van de pedagogisch eenheden 
   • het mee bepalen van de inhoudelijke werking
   • samen met de directie de organisatie en het beleid bepalen
  • Deze begeleiding gebeurt door : 


SPECIFIEK PERSONEEL VOOR BEPAALDE DOELGROEPEN

 • DE GEBARENJUF
  • Deze juf werkt enkel bij de doven en slechthorende leerlingen.
  • De gebarenjuf oefent het klasthema in de Vlaamse gebarentaal.
  • Klasoverschrijdende activiteiten (toneelvoorstelling, viering) worden simultaan getolkt in Vlaamse gebarentaal. De Vlaamse gebarentaal is een onderdeel van dovencultuur. 
 • DE LEERLINGBEGELEIDERS (de halte)
  • Soms is het voor kinderen erg moeilijk om een hele dag in een klas te functioneren. Zij hebben nood aan een rustiger omgeving of een alternatief aanbod. Na een overleg met alle betrokken kan de orthopedagoog beslissen dat een leerling nood heeft aan een tijdelijke opvang bij één van de leerlingbegeleiders. De leerlingbegeleiders worden ook betrokken bij agressief gedrag. 


HET SECRETARIAAT

Voor praktische mededelingen en inlichtingen kan u tijdens de schooluren steeds terecht op het secretariaat 
vb. Om de afwezigheid van uw zoon of dochter te melden
vb. afspraken i.v.m. busregeling

De contactpersonen zijn: