• Start
 • Algemene info
 • Orde- en tuchtmaatregelen

Orde- en tuchtmaatregelen

Bijlage schoolbrochure orde en tuchtmaatregel

Het orde - en tuchtreglement is een middel om de goede gang van zaken in onze school te verzekeren.
Wanneer een leerling de goede werking van de school hindert of het lesverloop stoort, kan er een ordemaatregel worden genomen en/of kunnen er meer bindende gedragsregels worden vastgelegd in een geschreven begeleidingsplan.
Er kunnen maatregelen genomen worden op klas - en schoolniveau.
De genomen maatregelen moeten de leerling helpen zijn gedrag te verbeteren en zo aan te passen dat een samenwerking met alle personeelsleden en alle medeleerlingen van de school opnieuw mogelijk wordt.
Mogelijke ordemaatregelen zijn:

 • een verwittiging
 • strafwerk
 • een tijdelijke verwijdering uit de les gevolgd door aanmelding bij de directie

Deze ordemaatregelen kunnen genomen worden door elk personeelslid van de school in samenspraak met de directie.
Wanneer het gedrag van de leerling werkelijk een probleem vormt voor het verstrekken van het onderwijs en/of het opvoedingsproject van de school in het gedrang komt, kan er een tuchtmaatregel genomen worden.

Mogelijke tuchtmaatregelen zijn :

 • een schorsing: dit houdt in dat de leerling gedurende een bepaalde periode de lessen en activiteiten van zijn leerlingengroep niet mag volgen, maar betekent niet dat de betrokkene niet op school moet zijn.
 • een uitsluiting : dit houdt in dat de gesanctioneerde leerling definitief uit de school verwijderd wordt op het moment dat deze in een ander school is ingeschreven en uiterlijk één maand (vakantieperiode niet inbegrepen) na de schriftelijke kennisgeving van de beslissing van uitsluiting. In afwachting daarvan bevindt de betrokken leerling zich in dezelfde toestand als een geschorste leerling.

PROCEDURE BIJ TUCHTMAATREGELEN
Bij het nemen van een beslissing tot schorsing van meer dan één dag of een beslissing tot uitsluiting, wordt de volgende procedure gevolgd :
1. de directeur vraagt het advies van de klassenraad
2. de leerling wordt vooraf gehoord over de vastgestelde feiten. Dit gebeurt in aanwezigheid van de ouders of van de personen die de leerling wettelijk of feitelijk onder hun bewaring hebben, eventueel bijgestaan door een raadsman. Voormelde personen worden hierover vijf werkdagen vooraf per brief verwittigd.
3. de ouders of de personen die de leerling wettelijk of feitelijk onder hun bewaring hebben, hebben inzage in het tuchtdossier van de leerling. Buitenstaanders mogen het tuchtdossier niet inzien, behalve bij schriftelijke toestemming van de ouders of de personen die de betrokken leerling wettelijk of feitelijk onder hun bewaring hebben.
4. De genomen beslissing wordt met een schriftelijke motivatie meegedeeld aan de ouders of aan de personen die de betrokken leerling wettelijk of feitelijk onder hun bewaring hebben.

MOGELIJKHEID TOT BEROEP AANTEKENEN?
Tegen ordemaatregelen is er geen beroep mogelijk. Tegen uitsluiting wel.
Uiterlijk vijf werkdagen na ontvangst van de beslissing tot uitsluiting, kunnen de ouders of de personen die de leerling wettelijk of feitelijk onder hun bewaring hebben, schriftelijk beroep indienen bij de voorzitter van de beroepscommissie ( zie hieronder). Het beroep schort de uitvoering van de eerder genomen tuchtbeslissing niet op.

De leerling wordt samen met zijn ouders of met de personen die hem wettelijk of feitelijk onder hun bewaring hebben, per brief opgeroepen om te verschijnen voor de beroepscommissie. Uiterlijk tien werkdagen na ontvangst van het beroep komt de beroepscommissie dan samen.

Het schoolbestuur van de basisschool KIDS kende aan de beroepscommissie een beslissingsbevoegdheid toe. Na onderzoek en beraadslaging beslist de beroepscommissie zelf. Zij deelt gemotiveerd haar antwoord mee aan de ouders of de personen die de betrokken leerling wettelijk of feitelijk onder hun bewaring hebben, en het schoolbestuur : de uitsluiting wordt bevestigd of wordt teniet gedaan. Het schoolbestuur verbindt er zich toe om zich neer te leggen bij de beslissing van de beroepscommissie.

De contactgegevens van de beroepscommmissie voor buitengewoon onderwijs:
VVKBuO – BEROEPSCOMMISSIE
Guimardstraat 1
1040 Brussel
tel : 02/507.06.27

ONDERWIJS AAN HUIS
Het onderwijs aan huis is kosteloos. Leerlingen vanaf 5 jaar hebben recht op tijdelijk onderwijs aan huis indien volgende voorwaarden gelijktijdig zijn vervuld:

 • Een leerling is meer dan 21 kalenderdagen afwezig wegens ziekte of ongeval.
 • De ouders hebben een schriftelijke aanvraag ingediend bij de directie van de school.
 • De aanvraag is vergezeld van een medisch attest waaruit blijkt dat het kind de school niet kan bezoeken en het toch onderwijs mag volgen en waarop de vermoedelijke duur van de afwezigheid vermeld staat.
 • De afstand van de school tot woonplaats van de leerling bedraagt hoogstens 20 km.

Indien aan al deze voorwaarden is voldaan, zal de school, de dag na het ontvangen van de aanvraag en dit ten vroegste vanaf de 22ste kalenderdag afwezigheid en vóór de duur van het voorgelegde medisch attest, instaan voor 4 lestijden per week onderwijs aan huis. Bij verlenging van de afwezigheid moeten de ouders opnieuw een schriftelijke aanvraag, vergezeld van een medisch attest, indienen bij de directie.
Leerlingen die na een periode van onderwijs aan huis de school hervatten, maar binnen een termijn van drie maanden opnieuw afwezig zijn wegens ziekte, hebben onmiddellijk recht op onderwijs aan huis (geen wachttijd van 21 dagen). Wel dient ook hier het onderwijs aan huis opnieuw aangevraagd te worden volgens de voorgemelde procedure.
De concrete organisatie van het onderwijs aan huis wordt bepaald na overleg met de directie.