GON algemeen

Wat is GON?
GON staat voor geïntegreerd onderwijs en is in eerste instantie bedoeld ter ondersteuning van de school. Dit betekent dat kinderen die in het gewone onderwijs zitten begeleiding kunnen krijgen vanuit het buitengewoon onderwijs. Vanuit de Basisschool KIDS bieden wij GON Type 7 en Type 9 aan. Dit is voor volgende doelgroepen: leerlingen met een autismespectrumstoornis, leerlingen die doof of slechthorend zijn en leerlingen met een spraak-taalstoornis, nl. ontwikkelingsdysfasie.
Concreet wil dit zeggen dat een GON-begeleid(st)er doelgroepspecifieke ondersteuning geeft in de gastschool (de school waar de leerling ingeschreven is). Deze begeleiding bestaat uit individuele begeleiding van het kind en coaching van de klasleerkracht(en). Contact met ouders is er via het GON schrift, telefonisch, via mail en op de overlegmomenten (samen met alle partijen).
De doelstellingen van de GON-begeleiding worden vastgelegd tijdens een individuele startvergadering. Op die vergadering zijn ouders, klasleerkrachten, CLB-medewerkers en de GON-begeleid(st)er aanwezig. Eventueel sluiten zorgcoördinatoren en leden van de directie, alsook externe begeleiders zoals logopedisten en therapeuten in de mate van het mogelijke bij de vergadering aan. De ouders worden op de hoogte gehouden van de inhoud van de begeleiding d.m.v. een heen-en-weerschrift of via email.

Wie geeft GON?
Het GON-team van de Basisschool KIDS bestaat uitsluitend uit logopedisten en klinisch psychologen.

Wanneer vindt GON begeleiding plaats?
De GON-begeleiding vindt plaats tijdens de schooluren. Dat wil zeggen dat de leerling dus leerstof mist en deze moet inhalen. We proberen er tijdens het vastleggen van het GON-moment voor te zorgen dat de leerling geen cursorisch opgebouwde lessen mist. GON wordt namelijk wekelijks op hetzelfde moment gegeven. Tijdens de GON-begeleiding wordt er in de regel individueel gewerkt, dus buiten de klas. Indien de noden van het kind erom vragen, kan er echter, in samenspraak met ouders en leerkracht, ook in de klas gewerkt worden. We focussen eveneens op psycho-sociale ondersteuning.

GON-begeleiders zijn echter geen taakleerkrachten. Vakinhoudelijke ondersteuning behoort dus niet altijd tot de invulling van de GON-begeleiding. Voorbeelden van wat er wél in de begeleiding aan bod kan komen, kan u terugvinden in de onderverdeling per doelgroep.

GON aanvraagprocedure Om een GON-aanvraag te starten, dient u contact op te nemen met het CLB van de gastschool (de school waar de leerling ingeschreven is). Het CLB gaat in samenspraak met de leerkracht, directie en ouders na of GON-begeleiding aangewezen is en gemotiveerd kan worden. Een diagnose is namelijk niet automatisch een toegangsticket tot GON-begeleiding.
Via het CLB ontvangen wij het gemotiveerd verslag.
Van zodra we dit verslag ontvangen hebben, is de aanvraag in orde voor ons. Maar we kunnen pas overgaan tot het officieel toekennen van GON nadat alle partijen het gemotiveerd verslag ondertekend hebben.

Aanvraagformulier GON

http://basisschool-kids.be/documenten/Aanvraagformulier%20idenficatiegegevens%20GON%20KIDS%20(1).doc

Contactgegevens GON coordinatie

We zijn best te bereiken via email!
Marijke Denolf
Rob Neyens
Barbara Verbeek

Algemeen nummer: 011/222593