2 afdelingen binnen de doelgroep DSH

2 afdelingen binnen de doelgroep DSH

Gebruikerswaardering: 4 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter inactief
 

Binnen de DSH afdeling zijn er twee verschillende soorten klassen: DSH of DSH+

In de basisschool van het KIDS worden kleuters en lagere schoolkinderen begeleid met een auditieve beperking binnen de DSH (doof/slechthorende) afdeling. De basisschool omvat voor deze doelgroep een kleuterafdeling (DSH of DSH+) en een afdeling lagere school (DSH of DSH+).

KLEUTERSCHOOL

Wanneer kinderen op onze school starten krijgen ze intensieve logopedische begeleiding, worden ze auditief opgevolgd en krijgen ze indien nodig kinésitherapie. Er wordt in de kleuterklassen gewerkt rond schoolse vaardigheden en communicatieve vaardigheden. Afhankelijk van kind tot kind ontwikkelen de taal en schoolse mogelijkheden zich stilaan tot ontwikkelingsleeftijd of verloopt dit op een individueel aangepast tempo. Afhankelijk van de mogelijkheden en de noden van het kind wordt de gepaste klas gekozen.

Binnen de verschillende kleuterklassen worden het niveau en de manier van instructie aangepast aan ieder kind. Er wordt gewerkt met een gestructureerde klaswerking, visuele ondersteuning en voorspelbaarheid, individuele momenten of in kleine groepjes. Communicatie is aangepast aan het kind en in de klas wordt een combinatie gebruikt van Vlaamse Gebarentaal, gesproken Nederlands en SimCom.

De meeste doof/slechthorende kinderen kunnen onvoldoende betekenis geven aan het Nederlands via auditieve weg (auditieve verwerkingsproblemen) of hebben beperkte auditieve/articulatorische mogelijkheden. Steeds vaker krijgen dove en slechthorende kinderen vroeg een hoorapparaat of cochleair implantaat. Er zijn vroeg geïmplanteerde kinderen die veel doen met de auditieve input.

Ongeacht blijven we binnen de hele school steeds zowel het Nederlands als de Vlaamse Gebarentaal aanbieden en stimuleren.

LAGERE SCHOOL

Binnen de lagere school groeperen we de leerlingen niet in klassen op basis van leeftijd of leerjaar. De klassen worden ingedeeld rekening houdend met: leeftijd, leerniveau, communicatie, sociaal-emotionele ontwikkeling, cognitieve mogelijkheden, … Hierdoor kunnen de klassen elk schooljaar een andere indeling krijgen. Elke klasgroep bestaat uit een maximum van 8 leerlingen en binnen elke klas wordt er gedifferentieerd op iedere leerling zijn/haar niveau. 

Het niveau dat aangeboden wordt aan iedere leerling kan verschillen binnen één klas, dit zowel voor taal, rekenen als WO. Er wordt daarom gewerkt met kleinere niveaugroepen binnen de klasgroep of klas overschrijdende niveaugroepen. De aanpak en het tempo voor het aanleren van nieuwe leerstof wordt aangepast aan ieder kind. De communicatie en instructietaal is aangepast aan het kind en vak: Vlaamse Gebarentaal, gesproken Nederlands en SimCom. Binnen de DSH afdeling van de lagere school vertrekken we vanuit een visuele methode om de leerlingen de Nederlandse taal te leren.

DSH klassen:

Wie?

Voor dove en slechthorende kinderen die nood hebben aan de specifieke didactiek van het buitengewoon onderwijs en intensieve logopedie. De kinderen hebben een voldoende grote leerbaarheid en zijn in staat zelfstandig te werken.

Instructie?

Binnen de DSH klassen wordt een volledige dag gewerkt rond schoolse vaardigheden. Het schools aanbod wordt aangepast aan de noden van de leerlingen. De aanpak en communicatievorm wordt afgestemd op ieder kind en de klasgroep. In de lagere school heeft ieder kind heeft een individueel uurrooster met instructiemomenten (klassikaal of in kleine groepjes), afgewisseld met zelfstandige werkmomenten. Door deze aanpak worden de klassikale momenten afgewisseld met individuele momenten waardoor er meer gewerkt op ieders niveau.

Oriëntatie?

Voor de dove en slechthorende kleuters wordt de optie voor een overstap naar het gewoon onderwijs per kind bekeken. Dit wordt besproken met de ouders op het einde van de tweede of derde kleuterklas. Oriëntering binnen de lagere school op de leeftijd van 13 jaar is meestal voorzien naar (gewoon of buitengewoon) beroepsonderwijs. We streven ernaar om op schools vlak niveau 4de leerjaar te behalen, indien dit behaald is kan het kind instromen in de B-klas (gewoon onderwijs). Anders kan het kind overgaan naar een OV3 (buitengewoon onderwijs).

DSH+ kleuterklas:

Wie?

Wanneer kinderen naast hun auditieve beperking ook andere moeilijkheden ervaren zoals sociaal- emotionele problemen, gedragsproblemen, lager intellectueel vermogen, bijkomende diagnose, ... kan de leerling ook meteen starten in de DSH+ kleuterklas, reeds vanaf de leeftijd van 2,5 - 3 jaar. De lagere schoolklassen van de DSH+ bieden een druk verlagend aanbod voor kinderen met een meervoudige problematiek (naast de auditieve beperking ook een andere problematiek: intellectueel, leerprobleem, emotioneel of gedragsmatig, …).

Instructie?

Binnen de DSH+ kleuterklas hebben de kinderen nood aan een minder schools aanbod, de nadruk ligt op functionaliteit en zelfredzaamheid. Binnen deze klassen is er extra aandacht voor structuur in tijd en ruimte. De communicatie is aangepast afhankelijk van het kind, we spreken binnen deze klaswerking over totale communicatie (lichaamstaal, gebaren, gesproken Nederlands, visuele communicatie, concreet materiaal, … ).

In de lagere school werking is in de voormiddag een schools aanbod op niveau, ieder kind heeft een individueel uurrooster met instructiemomenten (klassikaal of in kleine groepjes), afgewisseld met zelfstandige werk- of speelmomenten. In de namiddag zijn er activiteiten met een doorschuifsysteem waar rond functionele vaardigheden wordt gewerkt.

Oriëntatie?

Oriëntatie (op leeftijd van 13 jaar) wordt voorzien naar OV1 (B-groep van de Passer), OV3 (buitengewoon beroepsonderwijs) of De Vlonder (geïntegreerde leef-leeromgeving).

Afdrukken