Twee afdelingen binnen de doelgroep spraak/taal

In het KIDS worden kleuters en lagere schoolkinderen begeleid met problemen op vlak van spraak en/of taal. Deze spraak-taalproblemen zijn ernstig: het betreft (een vermoeden van) ontwikkelingsdysfasie. De basisschool omvat voor de doelgroep spraak en/of taal een kleuterafdeling (ST) en een afdeling lagere school (ST en ST+).ST klassen
Wie?
Kinderen met (een vermoeden van) ontwikkelingsdysfasie die nood hebben aan intensieve logopedische therapie.
Instructie?
Indien mogelijk wordt het programma van het gewoon onderwijs aangeboden om na spraak/taalrevalidatie terug te integreren in het gewoon onderwijs. Bij een aantal kinderen leidt de ernstige spraak/taalproblematiek tot een vertraagd schools leren (vb problemen met lezen/schrijven – problemen met begrijpend lezen – problemen met vraagstukken/taaldenken,…..).
Oriëntatie?
Indien mogelijk worden kinderen in de loop van de lagere school gereïntegreerd in het gewoon lager onderwijs, al dan niet met GON-begeleiding. Indien er sprake is van een vertraagd schools leerproces streven wij schools naar een niveau midden vijfde leerjaar zodat instap in de B-klas van het gewoon middelbaar onderwijs haalbaar is.
Omwille van de ernst van comorbide problemen (vb ASS, ADHD,….) is soms buitengewoon secundair onderwijs aangewezen.

ST+ klassen
Wie?
Bij de kinderen in de ST+afdeling is de taalproblematiek nog prominenter aanwezig. De ‘+’ in ST+ staat voor zowel de ernst en de complexiteit van de taalproblematiek als voor de intensieve aanpak op maat van het kind.
Kinderen die in de ST+-afdeling terechtkomen vertonen een ernstige taalbegripsproblematiek. De andere stoorniskenmerken zijn manifest aanwezig. Er is sprake van een grote discrepantie tussen performale en verbale intelligentie. De verhouding investering/rendement is zwak(therapieresistentie). Daarnaast is er vaak sprake van co-morbiditeit (ASS, leerproblemen, …).
Instructie?
Hier volgt men geen vastgelegd schools programma, wij streven naar functioneel pragmatisch werken voor een zo intensief mogelijke stimulatie van het mondeling en schriftelijk taalgebruik.
Heel belangrijk is dat het kind zich goed voelt en zin blijft hebben om te praten, om te communiceren!
Oriëntatie?
Deze leerlingen stromen over het algemeen door naar het buitengewoon secundair onderwijs. Indien haalbaar kan een oriëntatie naar de B-klas van het gewoon secundair onderwijs.