Drie afdelingen binnen de doelgroep ASS

In het KIDS worden kleuters en lagere schoolkinderen begeleid met een diagnose ASS (autisme spectrumstoornis). De basisschool omvat voor deze doelgroep een kleuterafdeling (ASS of ST) en een afdeling lagere school (ASS, ASS+ of ST).


ASS klassen
Wie?
Kinderen met ASS die nood hebben aan sterk gestructureerde en voorspelbare leef- en leeromgeving.
Instructie?
Indien mogelijk wordt het programma van het gewoon onderwijs aangeboden . Bij een aantal kinderen leidt de ernst van de ASS-problematiek tot een vertraagd schools leren (vb problemen met begrijpend lezen – problemen met vraagstukken/taaldenken,…..). Er kan bovendien ook sprake zijn van comorbide problemen (vb dyslexie, taalstoornis, …..).
Naast de klassieke schoolse vakken (wiskunde, taal, WO,……) besteden wij ook expliciet tijd aan vrije tijdsvaardigheden, werkvaardigheden en werkgedrag, communicatietraining, sociaal-emotionele vaardigheden, psycho-educatie,……
Oriëntatie?
Indien kinderen in de loop van hun ontwikkeling minder nood hebben aan een sterk doorgedreven autiwerking is intergratie in een taalklas mogelijk, dit soms als tussenstap voor een reïntegratie in het gewoon onderwijs.
Kinderen die in de lagere school nood hebben aan autiwerking, blijven voor het secundair onderwijs over het algemeen ook in het buitengewoon onderwijs met auti-ondersteuning (OV4 – OV3 – OV1 de passer).

ASS+ klas
Wie?
Voor kinderen met ASS die, al dan niet omwille van comorbide problemen, nood hebben aan het verminderen van de werkdruk en het inoefenen van meer functionele, pragmatische vaardigheden.
Instructie?
Hier volgt men geen vastgelegd schools programma. Men vertrekt vanuit een thema dat aansluit bij de leefwereld van de kinderen, gekoppeld aan dit thema worden in de voormiddag functionele schoolse vaardigheden aangebracht die aansluiten bij de verschillende leerdomeinen (wiskunde, lezen, spelling, WO,..).
In de namiddag volgt verdere inoefening van deze vaardigheden in de vorm van activiteiten (vb koken).
De nadruk ligt op functionaliteit en redzaamheid
Oriëntatie?
Deze leerlingen stromen door naar het buitengewoon secundair onderwijs.

ST klassen
Sommige kinderen met ASS redden het niet in een grote klasgroep zoals in het gewoon onderwijs (vb te snel leertempo, nood aan meer voorspelbaarheid, problemen in sociaal functioneren,….).
Indien een sterk doorgedreven gestructureerde en voorspelbare leef- en leeromgeving zoals in een autiklas niet nodig is, kan een beperkt aantal leerlingen met ASS geïntegreerd worden in een taalklas. Hier wordt extra structuur en voorspelbaarheid geboden, maar op groepsniveau.